fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom internetového obchodu www.simplyfit.shop, ktorého prevádzkovateľom je Rina Frey s. r. o., so sídlom Bajkalská 12985/9B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50747100, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisalva I, vložka č. 117804/B, email: info@simplyfit.shop tel. č. 0944 437 572
Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej zmluvy medzi prevádzkovateľom na jednej strane a zákazníkom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy týmito obchodnými podmienkami, len v rozsahu ustanovení výslovne pre podnikateľa v texte určenými, v ostatnom sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Prevádzkovateľ (dodávateľ, predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľ (záujemca, zákazník, kupujúci) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľ – je subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom podľa definície uvedenej v tomto článku.

Produkt – je tovar alebo služba ponúkaná prevádzkovateľom.

Služba – je činnosť alebo výkon poskytovaný prevádzkovateľom, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Zákazník si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.simplyfit.shop tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Po ukončení objednávania zobrazí zákazník obsah košíka kliknutím na ikonku košíka umiestnenú v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah, a vyplní požadované informácie a postupne vyplní potrebné údaje k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob dopravy, platby apod.), čo potvrdí odklikom na tlačidlo „Objednať objednávku s povinnosťou platby“.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.simplyfit.shop sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaných produktov na internetovej stránke www.simplyfit.shop, zmluva vzniká odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky prevádzkovateľom. Toto prijatie prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí na zadaný email zákazníka, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane prevádzkovateľa ani zákazníka, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je prevádzkovateľ viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné prevádzkovateľom jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať úhradu za ním ponúkané produkty vopred a to až do výšky 100% z ceny produktu.

Zákazník si môže zvoliť spôsob platby na úhradu zmluvnej ceny:
• v hotovosti v prevádzke prevádzkovateľa (0 EUR),
• platobnou kartou(0 EUR),
• prevodom na účet (0 EUR).

Adresa prevádzky:
Kadnarová 15
831 52 Bratislava

Po odoslaní objednávky a v prípade výberu spôsobu platby prevodom na účet sú zákazníkovi zaslané podklady k platbe, je nutné aby zákazník vyplnil pri zadávaní bankového príkazu dôsledne, inak jeho platba nemusí byť spárovaná.

Po prijatí platby bude prevádzkovateľom zákazníkovi zaslané na email potvrdenie o prijatí platby, prípadne potvrdenie objednaného termínu služby (vzhľadom na charakter objednaného produktu) a ďalšie pokynmi nevyhnutné pre riadne a včasné využitie služby.

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti Slovenská pošta alebo prepravnou spoločnosťou GLS, a to spravidla do 3 dní odo dňa prijatia objednávky. Po expedovaní je tovar doručený zákazníkova spravidla do 1-2 pracovných dní.

Cena za dopravu

Slovenská pošta 3,90 EUR
Kurier GLS 4,50 EUR
Kurier GLS dobierka 5,50 EURNad 100 EUR prevodom ZADARMO

Prevzatie tovaru

Spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jej odoslaním.

Reklamácia a jej uplatnenie

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a/alebo ktoré má poskytnutá služba. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po zistení vady, a to prostredníctvom poštovej prepravy, emailu alebo v prevádzke prevádzkovateľa.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, prevádzkvoateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
V prípade uplatnenia reklamácie tovaru, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom):
Adresa: Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava
email: info@simplyfit.shop
telefón: +421 944 437 572

Reklamáciu služby môže zákazník uplatniť osobne v prevádzkarni Fit Spot, Kadnarová 15, 831 52 Bratislava, alebo prostredníctvom emailu info@simplyfit.shop alebo formou poštovej zásielky na adresu SimplyFit s.r.o., Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava. V prípade uplatnenia reklamácie, zákazník označí reklamovanú službu, dátum poskytnutia služby, označenie prevádzkarne, a predloží doklad o zaplatení za službu. Zákazník môže zároveň navrhnúť spôsob vybavenia reklamácie.
Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Zásielky zaslané na dobierku prevádzkovateľ nepreberá.

Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (formulár) prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

Adresa: Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava
email: info@simplyfit.shop
telefón: +421 944 437 572

Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.
Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Alternatívne riešenie sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkvoateľ na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.
Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi prevádzkvoateľom a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.simplyfit.shop v deň odoslania objednávky zákazníkom, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa .1.7. 2019.

Hľadať na simplyfit.sk